این بازتاب در نوزادان به صورت غیرارادی و خودکار انجام می شود ولی نوزاد را برای چنگ زدن و گرفتن اشیا که یکی از مهارت های حرکتی ظریف است آماده می کند . اگر انگشتتان را در کف دست نوزاد قرار می دهید و نوزاد فورا دستش را مشت می کند شما در حال مشاهده بازتاب چنگ زدن هستید .

به گفته سایت روانشناسی کودک فیلیا این بازتاب در 3 ماهگی از بین می رود . اگر بعد از گذشت سه ماهگی نوزاد ادامه داشت و رفلکس چنگ زدن هنوز ادامه دارد اجسامی با جنس های مختلف تا حدودی زبر را به کف دستان نوزاد به آرامی بکید تا نوزاد نسبت به حس دستانش آگاه شود .

برای مطالعه متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
www.heyvafamily.com/web/articles/view/196/بازتاب-چنگ-زدن-نوزاد.html